Sr no Name of Members
1 Sh.S.L. Gindha  (U.K)
2 Sh.Mulakh Raj Gindha (U.K)
3 Sh. Joga Ram sangaray (U.K)
4 Sh.Sukhdev  Ram Sangarey (U.K)
5 Sh.Davinder Chander (U.K)
6 Sh.C.L Virdee (U.K)
7 Sh. Harbans Virdee (U.K)
8 Sh. B.D.Kaler (Chef Commissioner of Income Tax)
9 Sh. Hansraj Sampla (U.K)
10 Sh. Kuldeep Singh (Canada)
11 Sh. Gautam Chakravarti (U.K)
12 Sh. Ram Prakash Jassal (U.K)
13 Sh.Ram Prakash Sheanhmar (U.K)
14 Sh.Hans Raj Gindha (U.K)
15 Sh.B.D. Gindha (U.K)
16 Sh. Harbans Lal Chander (U.K)
17 Sh. Sardha Ram Gindha (U.K)
18 Sh. Birdy (U.K)
19 Er Santosh Kumari (Architect)
20 Sh. Sita Ram Mahey (U.S.A)
21 Sh.Baldev Singh Heera (U.K)
22 Sh.B.D.Sunder (NORWAY)
23 Sh. Shyam Lal Kaler (RERU)
24 Sh. Dr. Roop Lal (U.K)
25 Er.Hari Om (MES) New Delhi